InstagramFacebookVisit Wales 5 star logo

Bwthyn 5* yn sefyll ar wahân – yn cysgu 4 & cot

Prisiau’n cychwyn am £430/wythnos ARGAELEDD & PRISIAU

Bwthyn Ysgubor Iwrch

Wedi ei hesgeuluso am flynyddoedd gan nad oedd yn cwrdd â gofynion amaethyddiaeth modern, mae’r hen ‘sgubor hyfryd hon wedi cael ei hachub rhag mynd yn adfail a wedi cael ei thrawsnewid i fod yn lety gwyliau moethus a chyfforddus dros ben.

Rydym wedi ceisio ein gorau i gadw golwg allannol y ‘sgubor yn driw i’w edrychiad gwreiddiol, gan gadw’r nodweddion traddodiadol yn eu lle.

Mae Ysgubor Iwrch bellach yn cynnig llety moethus mewn lleoliad perffaith i fwynhau gwyliau bythgofiadwy yn Eryri, Gogledd Cymru.

Mae teimlad agored, brâf i du mewn Ysgubor Iwrch. Mae’r llawr waelod yn un ystafell fawr agored, gyda chegin fodern ar un ochor a lolfa gyfforddus ar y naill. Yn ganolbwynt i’r ystafell mae grisiau pren i’r llawr cyntaf. Mae’r ochrau gwydyr i’r grisiau yn ychwanegu at y teimlad agored ac yn rhoi naws gyntefig i’r ystafell. Mae bwrdd bwyta derw wedi’w leoli o flaen y drysau patio llydan sydd yn agor allan i’r ardd gefn.

Mae’r gwres odditan llawr yn sicrhau tymheredd cytbwys trwy’r bwthyn i gyd. Os bydd angen gwrês ychwanegol, neu os am greu awyrgylch gysurus, mae’r stôf goed ar gael.

I fyny’r grisiau mae dwy lofft gyda gwlae hynod gyfforddus. Mae’r ffennestri mawr yn y ddwy lofft yn cynnig golygfeydd hyfryd o’r caeau a’r bryniau o’n cwmpas.

Mae’r ystafelloedd ymolchi wedi’w ffitio i safon uchel.

Cyfleusterau

 • Gwres oddi tan y llawr
 • Mynediad i’r we (mae cyfyngiadau – gwelir ‘Gair i Gall’)
 • Stôf goed gyda chyflenwad o goed tân
 • Popty meicrodon
 • Popty trydan & hob
 • Peiriant golchi llestri
 • Oergell / rhewgell
 • Peiriant golchi dillad
 • Sychwr dillad
 • Haern smwddio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu sgrin fflat yn y lolfa a’r prif lofft
 • Chwaraewr DVD’s
 • Dillad gwlae cotwn a thyweli moethus
 • Cot & chadair uchel ar gael
 • BBQ
 • Gardd caedig
 • Croeso cynnes i gŵn (gweler ‘Gair I Gall’)

Ystafell Wely 1 gwely maint ‘brenhinol’ gyda dillad gwlae cotwn, dodrefn derw, wardrôb fawr, teledu sgrin fflat ac ystafell folchi ‘en-suite’ gyda chawod law foethus. Ffennest fawr gyda golygfeydd brâf. Ffennest ‘sky light’ yn y tô.

Ystafell Wely 2 dau wely sengl gyda dillad gwlae cotwn a dodrefn derw. Ffennest fawr a ffennest ‘sky light’ yn y tô.

Ystafelloedd molchi
Ceir bath gyda chawod uwch ei ben yn yr ystafell folchi deuluol, a chawod ‘law’ yn yr ‘en-suite’ sydd yn arwain o’r prif lofft

Tu allan

Mae drysa ‘patio’ mawr yn arwain allan i’r ardd gefn, gyda lawnt a phatio llechi. Ardal berffaith i ymlacio a mwynhau’r olygfa.

Mae peiriant golchi dillad a sychwr dillad wedi’w lleoli yn yr adeilad oddiar yr ardd gefn.

GAIR I GALL

Mae’n bwysig iawn i ni eich bod yn gwybod yn union beth i’w ddisgwyl pan rydych yn archebu lle i aros yn Hafod Iwrch. Rydym wedi ceisio bod mor onest a phosib tra’n disgrifio y llety…..

Mynediad i’r ŵe – gan ein bod mor wledig rydym yn gallu cynnig mynediad cyfyngedig i’r ŵe yn unig. Mae’n gweithio’n hwylus ar gyfer darllen ebŷst, edrych ar Facebook a phori gwefannau. Yn anffodus, ni fedran ganiatau defnyddio’r cysylltiad i wylio fidios, chwarae gemau neu i lawrlwytho ffeiliau mawr. Mae nifer o lefydd lleol lle gellir cael mynediad i’r ŵe yn rhad ac am ddim.

Mae signal ffonau symudol yn tueddu mynd a dwad ym Moel yr Iwrch. Fel arfer, ni ellid derbyn signal tu fewn i’r bythynnod ond mi fedrwch wneud galwadau yn y cae drws nesaf neu trwy gerdded ‘chydig i fyny’r ffordd. Mae ein ffôn tŷ wastad ar gael mewn argyfwng.

Gwres

Mae’r gwres oddi tan y llawr yn sicrhau tymheredd cytbwys trwy’r bwthyn i gyd. Mae’r stôf goed yn cynnig gwres ychwanegol os bydd angen.

Cyrraedd

Cewch fynediad i’r bythynnod o 4 o’r gloch ymlaen ac rydym yn gofyn yn garedig i chwi adael am 10 o’r gloch y bore.

Mae croeso cynnes i’ch cŵn aros yn Ysgubor Iwrch gyda chi (côst ychwanegol – plîs holwch).

Gwpiau mawr. Gellir llogi Ysgubor, Hafod a Stabal Iwrch gyda’i gilydd i gysgu hyd at 12 o bobol – lleoliad delfrydol am Nadolig neu Flwyddyn Newydd deuluol.

Argaeledd

Prisiau

Date Weekly 3 nights (+additional nights)
Tachwedd 2il - 20fed 2018 £430 £295 - 3 noson; £301 - 4 noson; £344 - 5 noson; £387 - 6 noson
Hydref 27ain - Rhagfyr 22ain £430 £258 (+£43)
Rhagfyr 21ain - Ionawr 3ydd 2019 (Dolig & Flwyddyn Newydd £850 £600 - lleiafswm o 5 noson
Ionawr 3ydd - Chwefror 14eg 2019 £430 £295 - 3 noson; £301 - 4 noson; £344 - 5 noson; £387 - 6 noson
Chwefror 15fed - 28ain (Hanner Tymor) £500 Cysylltwch i holi
Mawrth 1af - Ebrill 4ydd £430 £295 - 3 noson; £301 - 4 noson; £344 - 5 noson; £387 - 6 noson
Ebrill 5ed - 25ain 2019 (Pasg) £680 7 noson yn unig
Ebrill 26ain - Mai 3ydd £430 £295 - 3 noson; £301 - 4 noson; £344 - 5 noson; £387 - 6 noson
Mai 3ydd - 24ain 2019 £550 7 noson
Mai 24ain - 31ed 2019 (Hanner Tymor) £850 7 noson
Mai 31ed - Gorffennaf 12fed £550 7 noson
Gorffennaf 12fed - 19eg 2019 £680 7 noson
Gorffennaf 19eg - Awst 30ain (Gwylia'r Hâf) £850 7 noson
Awst 30ain - Medi 6ed £680 7 noson
Medi 6ed - 27ain 2019 £550 7 noson
Medi 27ain - Hydref 18fed £430 £295 - 3 noson; £301 - 4 noson; £344 - 5 noson; £387 - 6 noson
Hydref 18fed - 25ain (Hanner Tymor) £680 7 noson